DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving

15 november 2018

Ketenstandaard is actief betrokken bij het tot stand komen van de DigiDealGO. De DigiDeal is een overeenkomst tussen alle partijen in de bouw en het Ministerie van Binnenlandse Zaken om gezamenlijk een actieplan met projecten uit te voeren, wat versneld zal leiden tot een hogere productiviteit en winstgevendheid voor de bedrijven in de sector, duurzaamheid en circulariteit. De deal wordt begin 2019 gesloten.

Ketenstandaard is in de persoon van Rien Wabeke kartrekker geweest van het Expertteam Digitale Toelevering. Dit expertteam heeft voorstellen gedaan voor twaalf projecten en zes onderzoeken/fieldlabs, waarmee de toeleveringsketen van bouwbedrijf, installateur, groothandel, producent kan bijdragen aan de versnellingsdoelstelling. Standaardisatie en ketensamenwerking kwamen bij alle voorstellen als centrale thema’s naar voren.

Het expertteam stelt de volgende projecten voor:

 1. Traceable bouwen

Het uitvoeren van een pilot in drie voortbrengingsketens in respectievelijk bouw, infra en installatietechniek, waarin van bron tot oplevering bij de eindklant producten traceerbaar zijn met behulp van bestaande (internationale) identificatie en communicatiestandaards.

 1. Opzetten kennisnetwerk Digital Construction Tomorrow

Het opzetten van een netwerk van digital experts uit de bouw, infra en installatietechniek, die in themagerichte groepen samenwerken aan een onderzoek of voorbeeldcase.

 1. Stimuleren IoT toepassingen

Middels het faciliteren van >50 best practices, waarvan ervaringen op brede schaal worden gedeeld en waarbij het MKB ruime aandacht krijgt.

 1. Oprichten Business Council

Er wordt een Business Council opgericht bestaande uit de directies van toonaangevende bedrijven in de bouw, infra en installatiesector (bouwers, installateurs, leveranciers, producenten). Deze koplopers spreken gezamenlijk een stimuleringsprogramma af met enkele speerpunten, waarin men zich na elkaar verplicht hier uitvoering aan te geven.

 1. Productinformatie aansluiten op gebouwdossier

Producenten leveren productinformatie op eenduidige wijze aan in Product Data Templates (CEN/TC442) in een standaardformaat dat door alle BIM-pakketten moet kunnen worden ondersteunt voor verwerking in een gebouwdossier, inclusief relevante certificaten e.d./ keuringsinformatie. Hierbij vormen ETIM, IFC4 en Smart CE-Marking de basis voor de ontwikkeling van het standaardformaat.

Met daarbij aandacht voor het legacy aspect van data. Borg dat gebouwdossier informatie ook in de toekomst beschikbaar blijft, of data van reeds geïnstalleerde bouwdelen beschikbaar komt. Onderzoeken hoe o.a. Milieu LCA gegevens / essentiële kenmerken van bouw en installatiedelen worden geïntegreerd in de huidige productstandaarden, zoals ETIM MC.

 1. Productinformatie aansluiten op materialenpaspoort

Producenten leveren productinformatie op eenduidige wijze aan in Product Data Templates (CEN/TC442) in een standaardformaat voor verwerking in een gebouwdossier. Hierbij vormen ETIM, IFC4 en Smart CE Marking de basis voor de ontwikkeling van het standaardformaat dat is gerelateerd aan het standaardformaat voor het gebouwdossier.

Met daarbij aandacht voor het legacy aspect van data. Borg dat materialenpaspoort informatie ook in de toekomst beschikbaar blijft, of data van reeds geïnstalleerde bouwdelen beschikbaar komt. Onderzoeken hoe o.a. Milieu LCA gegevens / essentiële kenmerken van bouw en installatiedelen worden geïntegreerd in de huidige productstandaarden, zoals ETIM MC.

 1. Verhogen datakwaliteit door validatie

Bevorderen dat tools en procedures worden ontwikkeld voor de validatie van data tegen afgesproken standaards voor productinformatie, transactie informatie, gebouwdossier en materialenpaspoort. Ook uitgezet in de tijd.

 1. Digi coaches netwerk ontwikkelen

Het opzetten van een netwerk van coaches, die met name MKB-bedrijven in de keten van de bouw, infra en installatietechniek op neutrale wijze ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken. Coaches moeten voldoende kennis hebben en onderhouden van digitaliseringsontwikkelingen en van het segment van de markt dat ze willen bedienen.

 1. Stimuleren van industrieel bouwen en 3D printing

Het monitoren van best practices en het delen van ervaringen aan de hand van best practices

 1. Bevorderen ketensamenwerking in onderhoud

Het opzetten van minstens 30 regionale ketens van niet-concurrerende bedrijven, die samen minstens drie schakels vormen in de onderhoudsketen. De groepen werken gezamenlijk aan verbetering van de onderlinge samenwerking in de keten richting de klant, waarbij digitalisering een rol speelt. Doe onderzoek naar welke databehoefte er bestaat in welke fase. Onderzoek vervolgens wie de bron is voor die data en werk aan een datastroom. De ketens worden begeleid door een onafhankelijke begeleider, die sturing geeft en zich uitsluitend focust op de verbetering van de samenwerking.  

 1. Stimuleren gebruik Virtueel Reality/Augmentend reality in marketing

Het monitoren en het delen van ervaringen aan de hand van best practices

 1. Nationaal centrum voor Excellent Digitaal Bouwen en installeren

Het opzetten van een virtuele en fysieke plek met aansprekende voorbeeldtoepassingen

Verder heeft het expertteam de volgende Onderzoeken en Fieldlabs voorgesteld:

 

 1. Blockchain

Onderzoek naar toepassing van mogelijkheden van blockchain in de sector.

 1. Voice Recognition

Onderzoek naar toepassing van de mogelijkheden van voice recognition in de sector.

 1. Big Data

Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van Big Data, maar ook om aan de hand van de processen de individuele vraag nauwkeurig af te stemmen op het aanbod (informatielogistiek). Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van Big Data voor Machine Learning en Artificial Intelligence. Hoe kan Big Data verzameld worden ten behoeve van gebruik en prestatieanalyse tijdens het gebruik van het object.

 1. Certificering Digital Twin

Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid voor invoering op brede schaal van certificering van de Digital Twin met informatie voor het bouwwerkdossier aansluitend op internationale ontwikkelingen.

 1. Overzicht relevante internationale standaarden

Inventarisatie / statusbepaling van het landschap van standaarden, die internationaal daadwerkelijk worden gebruikt en relevant zijn voor de digitale toelevering in Nederland. (o.a. CEN)

 1. Duurzame bouwlogistiek

Onderzoek hoe digitalisering kan bijdragen aan een duurzame bouwlogistiek.

Ga naar de website van de DigiDeal voor meer informatie over de andere expertgroepen.


Laden...